• Slovenčina

Accommodation Rules

  Villa Tourmaline

Kategória: ubytovanie v súkromi
Ľudovita Štura 684/2, 96701, Kremnica
IČO: 48056260
DIČ: 2120046973

 1. Ubytovaní hostia a návštevníci hotela prijímajú ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku počas celej doby ubytovania alebo návštevy mini hotela Villa Tourmaline (ďalej len “hotel”).V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi hotela pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje podľa osobitnej právnej úpravy (§ 113 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov). Hotel zabezpečuje ochranu osobných údajov ubytovaných v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Pracovník hotela ihneď po kontrole identifikácie a registrácii do rezervačného systému odovzdá hosťovi kľúče. Hosť tieto kľúče uchováva až do ukončenia pobytu. Strata kľúčov je spoplatnená osobitnou
 3. Hosťa je možné ubytovať od 14:00 hod.,vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté, alebo to umožňuje aktuálna situácia pri príchode hosťa na
 4. Rezervácia izieb na základe objednaného a potvrdeného ubytovania je izba pre hosťa rezervovaná v deň príchodu do 24:00 hod., ak nie je vopred dohodnuté inak. Ak sa hosť nedostaví do daného času, izba bude k dispozícii k voľnému použitiu hotela. Stornopoplatky rieši samostatný hotelový
 5. Hosť je povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 10:00 hod., ak čas odchodu nebol dohodnutý inak. Po 10:00 hod. hotel má právo účtovať pobyt aj za nasledujúci deň, minimálne vo výške 50 % z
 6. Klient je povinný akékoľvek nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady nahlásiť pracovniku hotela ihneď pri nasťahovaní sa do izby a po ich zistení. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil pracovnika hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom
 7. Hosť platí účet za ubytovanie a služby poskytnuté hotelom podľa potvrdenej objednávky. Ak nie je potvrdená objednávka, hotel účtuje ceny podľa platného cenníka, ktorý je k dispozíciii. Ceny môže hotel zmeniť v prípade, ak hosť požaduje iné služby ako je potvrdené v objednávke. V takomto prípade platia ceny v zmysle platného cenníka hotela. Splatnosť ceny za ubytovanie a za služby poskytnuté hotelom je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytovania služieb. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní.
 8. V prípade skrátenia pobytu klientom má hotel právo klientovi vyúčtovať plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku pobytu. Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, telefonicky v nasledovných lehotách: • viac ako 60 dní pred nástupom na pobyt bez

poplatku • 60 až 40 dní pred nástupom na pobyt 30 % z ceny ubytovania • 40 až 20 dni pred nástupom na pobyt 50 % z ceny ubytovania • menej ako 20 dni pred nástupom na pobyt 100 % z ceny ubytovania

 1. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je zverejnený na webovej stránke hotela: villatourmaline.com, alebo na požiadanie je k nahliadnutiu.
 2. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch hotela. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na
 3. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len v prípade, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické Zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v priestoroch, kde sú skladované potraviny, pripravované alebo podávané jedlá a nápoje. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch (vrátane hotelovej izby) ponechávané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo sprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať sprchu, alebo umývadlo na umývanie zvierat. Osoba, ktorá sprevádza zviera znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela. Za ubytovanie domáceho zvieraťa si hotel účtuje poplatok za každú noc podľa platného cenníka.
 4. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela! Vyhradené priestory na fajčenie sú na zadnej Za porušenie zákazu sa účtuje poplatok 50 Eur.
 5. V priestoroch hotela je povolená konzumácia alkoholických nápojov iba osobám starším ako 18
 6. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto (napr. lyže a lyžiarske topánky uschovávať výhradne v lyžiarni).
 7. Zamestnanci hotela nie sú oprávnení podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
 8. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločenské priestory hotela. V izbe, kde je hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy počas návštevných hodín od 8:00 hod. do 22:00 hod. iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, ktorý je oprávnený požadovať od návštevy identifikačný doklad – občiansky preukaz, resp. cestovný pas. V prípade, že sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu (viac, ako dve hodiny), je pracovník hotela splnomocnený vyžadovať úhradu za ubytovanie podľa platného cenníka. V oprávnených prípadoch je pracovník hotela splnomocnený návštevu na izbe neumožniť.
 9. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22:00 hod., a to v priestoroch k tomu určených. Za porušenie nočného pokoja sa účtuje poplatok 100 Eur.
 10. Hosť je povinný počínať si tak, aby predchádzal škodám na zdraví, na majetku. Ubytovacie zariadenie odporúča, aby hosť aj počas pobytu v izbe mal uzamknuté vchodové Predtým, ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich

požiadavky vstupu do izby a v prípade pochybnosti bezodkladne kontaktuje s

pracovnikom hotela.

 1. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami/návštevníkmi hotela, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a ostatných hotelových
 2. Na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušiče vlasov a pod.). Hotel nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej
 3. Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania má za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť chyžná, údržbár prípadne iný poverený pracovník hotela. To platí v prípade, že to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie /napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a /.
 4. V izbe ani v celom objekte hotela nesmie klient bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Hosťom je prísne zakázané využívať priestory (bazény , sauny) pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Klient, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. má akékoľvek zdravotné alebo iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt v bazéne, resp. v saune môže zhoršiť jeho zdravie alebo ohroziť život, môže využívať zariadenie sáun len na vlastné riziko a zodpovednosť.
 5. Hotel nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch hotela. Za peniaze, klenoty a iné cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne (na základe potvrdenia).
 6. Ubytovaný hosť je povinný vo vlastnom záujme skontrolovať správne uzamknutie izby pri odchode z
 7. Prevádzkovateľ hotela nezodpovedá za veci, ktoré si klient, resp. spolucestujúce osoby zanechali v autách na strážených, alebo nestrážených parkoviskách. Prevádzkovateľ hotela nezodpovedá za motorové vozidlá klientov hotela zaparkovaných na vyhradených, nevyhradených miestach alebo v parkovacích
 8. Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené hosťovi mimo
 9. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál
 10. Z bezpečnostných dôvodov hosť nie je oprávnený v priestoroch hotela nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.
 11. V hoteli je prísne zakázané užívať, držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo hosťovi predpísané lekárom.
 12. Zodpovednosť za vnesené veci sa spravuje ustanoveniami § 758 Občianskeho zákonníka.
 13. Nájdené veci sa posielajú na adresu ubytovaného hosťa iba na základe jeho žiadosti. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli maximálne šesť
 1. Ubytovaný hosť je povinný pred odchodom z izby uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a okná, zavrieť vchodové dvere a kľuče odovzdať pracovniku
 2. Hotelový hosť, prípadne jeho návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom hotela, ktorý je vyvesený na každom poschodí pre hostí.
 3. Hotelové chodby a priestory sú vybavené hasiacimi prístrojmi. Zneužitie alebo poškodenie hasiacich prístrojov, má hotel právo spoplatniť osobitnou
 4. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. O výške pokuty pri poškodení majetku alebo porušení pravidiel o bezpečnosti rozhodne vedenie hotela, a to s prihliadnutím na výšku škody.
 5. Hosť je povinný dodržať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade jeho porušenia má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma zodpovedný pracovník
 6. Zákazník zaslaním objednávky vyslovuje súhlas, aby prevádzkovateľ spracovával jeho osobné údaje, a to v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, a že sa oboznámil s platnými ubytovacími podmienkami a ubytovacím poriadkom
 7. Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.

Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňa 01.08.2022